𝔙â𝔫 ℌ𝔦

• 𝕊𝔼𝕋: 𝔙â𝔫 ℌ𝔦
• MS: 002

– 𝓒𝓱ấ𝓽 𝓵𝓲ệ𝓾: Lụa Organza, Satin
– 𝓚ỹ 𝓽𝓱𝓾ậ𝓽: In, Thêu tay, Đính hạt

 

.