𝔗𝔥𝔞𝔫𝔥 𝔱𝔥𝔲ầ𝔫

• 𝕊𝔼𝕋: 𝔗𝔥𝔞𝔫𝔥 𝔱𝔥𝔲ầ𝔫
• MS: 001

– 𝓒𝓱ấ𝓽 𝓵𝓲ệ𝓾: Tơ sống, Lụa Organza, Satin
– 𝓚ỹ 𝓽𝓱𝓾ậ𝓽: Thêu tay, Đính họa tiết nổi 3D

 

.