𝔏ộ 𝔎𝔥𝔦ế𝔱

• 𝕊𝔼𝕋: 𝔏ộ 𝔎𝔥𝔦ế𝔱
• MS: 004

– 𝓒𝓱ấ𝓽 𝓵𝓲ệ𝓾: Lụa Organza, Satin, Tơ sống
– 𝓚ỹ 𝓽𝓱𝓾ậ𝓽: In, Thêu tay,

 

.