ℭẩ𝔫 𝔜

• 𝕊𝔼𝕋: ℭẩ𝔫 𝔜
• MS: 007

– 𝓒𝓱ấ𝓽 𝓵𝓲ệ𝓾: Gấm, Satin
– 𝓚ỹ 𝓽𝓱𝓾ậ𝓽: Rã mảnh, Bọc nút tàu

 

.