𝕿𝖍ế 𝕬𝖓𝖍 & 𝕿𝖍𝖚ỷ 𝕿𝖎ê𝖓

ĐÁ𝗠 𝗖ƯỚ𝗜 𝗘𝗠 𝗚Á𝗜 ĐĂ𝗡𝗚 𝗞𝗛Ô𝗜- 𝗧𝗛𝗨Ỷ 𝗔𝗡𝗛
𝕲 & 𝕭 | 𝕿𝖍ế 𝕬𝖓𝖍 & 𝕿𝖍𝖚ỷ 𝕿𝖎ê𝖓
Package: Miyabi – Hacchic Couture Hanoi
Venue: Sen Tây Hồ
Decor: Hajime Wedding & Event
.