MS NGỌC LAM & MR NGỌC ĐẠT

MS NGỌC LAM & MR NGỌC ĐẠT

ℌ𝔞𝔠𝔠𝔥𝔦𝔠 ℭ𝔬𝔲𝔱𝔲𝔯𝔢 𝔵 𝔐𝔬𝔠 𝔑𝔤𝔲𝔶𝔢𝔫 𝔓𝔯𝔬𝔡𝔲𝔠𝔱𝔦𝔬𝔫𝔰 𝔵 𝔇𝔯𝔢𝔞𝔪 𝔚𝔢𝔡𝔡𝔦𝔫𝔤
𝕸𝖎𝖐𝖔𝖘𝖍𝖎 𝕻𝖆𝖈𝖐𝖆𝖌𝖊

.